ประวัติเด็กเชียรใหญ่

posted on 09 Sep 2010 12:05 by 12ailada

ไอลดา/009

ประวัติเด็กดี

  

ชื่อเสียงเรียงนาม    น.ส. ไอลดา  คงพระบาท
ระดับการศึกษา       ปี3  ห้อง1   รหัส 51113009

ชีวิตที่ไม่เคย.....สิ้นหวัง

ตลอดระยะเวลา3 ปีในรั้วมหาวิทยาลัย  ฉันได้เรียนรู้ชีวิตที่ไม่หยุดนิ่ง ในการแสวงหาความรู้เพราะเมื่อวันใดเราพลาด   นั่นคือการดับอนาคตด้วยมือของตัวเราเองมีบ้างบางครั้งที่เหนื่อและท้อแท้แต่ไม่เคยที่จะสิ้นหวังพยามยามสู้  ฝ่าฟันอุปสรรค เพื่อความสำเร็จในชีวิตฉันเห็นแม่ต้องทำงานตรากตรำ  เพื่อส่งให้ฉันเรียนสูงๆถ้าวันใดฉันไม่ตั้งใจเรียนเท่ากับฉันทำร้ายแม่ของฉันเอง   แม่สร้างชีวิตและปูทางอนาคตให้ฉันแล้ว ถึงเวลาที่ลูกคนนี้จะตอบแทนคุณด้วยกระดาษแผ่นเดียว  แต่กระดาษแผ่นนี้มีค่ากว่าแผ่นทองคำเพราะมันคือกระดาษแห่งชิวต  ที่สร้างอนาตด้วยการศึกษา 

งานอดิเรก
          เขียนเรื่งที่อยากจะเขียน  ในเวลาว่าง  และอ่านหนังสือ

สำหรับฉันภาษาไทยคือ

           สำหรับฉันภาษาไทยคือ  เพื่อนของฉัน ฉันรู้จักกับภาษาไทยมาตั้งแต่แรกเกิด   จนตอนนี้ภาษาไทยก้ยังอยู่กับฉัน  ภาษาไทยทำให้ฉันรู้คุณค่าของการเป็นคนไทย   ถ้าเราไม่รู้จักใช้อย่างถูกวิธี  ภาษาไทยก็จะสูญหายไปด้วยมือของคนไทยด้วยกันเอง
             ฉันไม่รู้ว่าคนไทยมองภาษาไทยอย่างไร  แต่สำหรับฉันถ้าไม่มีภาษาไทยนั่นคือจุดจบของคนไทยทั้งชาติ

              ภาษาไทยจะมีคุณค่า  เมื่อเยาวชนไทยรู้จักใช้ภาษาอย่างถูกวิธี

 

 

 

edit @ 9 Sep 2010 13:28:48 by สัจธรรมชีวิต

การอ่านคำสมาส

posted on 09 Sep 2010 11:49 by 12ailada
การอ่านคำสมาส               
คำสมาส เป็นการเชื่อมคำสองตามวิธีการสร้างคำของภาษาบาลีและสันสกฤตเวลาอ่านคำสมาสต้องอ่านออกเสียงสระเนื่องกันระหว่างคำ เช่น
 กิจวัตร                    อ่านว่า  /กิด – จะ –วัด/
 เกตุมาลา                อ่านว่า  /เกด –ตุ –มา – ลา/
กุศลกรรม              อ่านว่า  /กุ – สน – ละ – กำ/
อักษรศาสตร์         อ่านว่า  /อัก – สอน– ระ – สาด/
สัตวแพทย์             อ่านว่า    /สัด –ตะ – วะ - แพด/
ถ้าท้ายพยางค์คำหน้าเป็นตัวควบกล้ำ เช่น ตร จะต้องออกเสียงกล้ำ /ตร/ ด้วย เช่น
เกษตรกร               อ่านว่า  /กะ
เสด ตระ กอน/
เกษตรกรรม         อ่านว่า    /กะ
­-เสด--ตระ-กำ/
บุตรภรรยา            อ่านว่า    /บุด-ตระ-พัน-ยา/
บุตรทาน                อ่านว่า  /บุด/ตระ-ทาน/
คำที่ไม่ใช่สมาสบางคำในภาษาไทย  นิยมอ่านแบบคำอย่างสมาส  เพื่อความไพเราะและความสะดวกในการออกเสียง  เช่น
กรมการ                 อ่านว่า    /กรม-มะ-กาน
ตุ๊กตา                      อ่านว่า   /ต๊ก-กะ-ตา/
ผลไม้                     อ่านว่า    /ผน-ละ-ไม้/
        
คำบางคำเป็นคำสมาส  แต่ไม่อ่านเนื่องคำตามแบบสมาส  อ่านตามความนิยม เช่น
รสนิยม                อ่านว่า  /รด-นิ-ยม/
            
อธิษฐาน              อ่านว่า    /อะ-ทิด-ถาน/
สมัยนิยม               อ่านว่า   /สะ-หมัย-นิ-ยม/
                               

 

 

edit @ 9 Sep 2010 12:07:24 by สัจธรรมชีวิต

การอ่านคำที่มีอัฒสระ

posted on 09 Sep 2010 11:45 by 12ailada

การอ่านคำที่มีพยัญชนะอัฒสระ

อัฒสระ คือ พยัญชนะเสียงครึ่งสระ ได้แก่ ย ร ล ว ถ้าเป็นตัวสระกด และมีเสียงพยัญชนะพยางค์หลังตามมาจะออกเสียง / อะ / ได้กึ่งเสียง เพราะมีคุณสมบัติเป็นสระได้ด้วย เช่น
กัลยา                          อ่านว่า             / กัน - ละ - ยา /
กัลปังหา                      อ่านว่า            / กัน - ละ - ปัง - หา /
ศิลปะ                          อ่านว่า            / สิน - ละ - ปะ /
อัยกา                           อ่านว่า           / อัย - ยะ - กา  /
กัลบก                         อ่านว่า            / กัน - ละ บก /             

อัฒสระนั้น ถ้าอยู่หลังพยัญชนะตัวสะกดตัวใด ความเป็นสระจะทำให้พยัญชนะตัวสะกดข้างหน้านั้นออกเสียง / อะ / ได้ด้วย เช่น
จัตวา                  อ่านว่า               / จัด ตะ วา /สักกา                  อ่านว่า               / สัก กะ วา /
อวัยวะ                อ่านว่า              / อะ วัย ยะ วะ /

       

edit @ 9 Sep 2010 11:48:03 by สัจธรรมชีวิต

การอ่านคำที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤต                
ภาษาบาลีและสันสกฤตปะปนอยู่ในภาษาไทยเป็นอันมาก  การอ่านคำที่นำมาจากทั้งสองภาษานี้  เรานำเอาหลักเกณฑ์การอ่านคำในภาษาเดิมบางประการเข้ามาใช้ด้วย  และบางครั้งก็ดัดแปลงการอ่านบางประการ  ประสมกับวิธีอ่านอักขรวิธีไทย  และอ่านตามความนิยม  ซึ่งมีวิธีอ่านดังนี้
การอ่านพยัญชนะสังโยค            
พยัญชนะวรรคของภาษาบาลีและสันสกฤตตัวใดที่เป็นตัวสะกด  ตัวสะกดนั้นจะไม่ออกเสียง  เช่นเดียวกับตัวสะกดทั่วไปในภาษาไทยฉะนั้นการอ่านคำที่มีพยัญชนะวรรคเป็นตัวสะกดโดยทั่วไป  จึงไม่ออกเสียงตัวสะกดเช่น             
มุกดา          อ่านว่า         /มุก-ดา/ 

สัปดาห์        อ่านว่า        /สับ-ดา/
อาชญา        อ่านว่า        /อาด
-ยา/
ปรัชญา         อ่านว่า      /ปรัด
-ยา/
 วัตถุ              อ่านว่า       /วัด
-ถุ/
               เว้นแต่กรณีที่พยัญชนะตามหลังตัวสะกดเป็นอัฒสระคือ ย        ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นสระด้วย  จึงทำให้ตัวสะกดเหล่านั้นออกเสียงได้เช่น  
 กัลบก             อ่านว่า       /กัน
-ละ-บก/ 
วิทยา              อ่านว่า        /วิด
-ทะ-ยา/
 สัตยา             อ่านว่า         /สัด-ตะ-ยา/
 จัตวา             อ่านว่า         /จัด
-ตะ-วา/
           

            
  

 

edit @ 9 Sep 2010 12:09:19 by สัจธรรมชีวิต

การอ่านเรียงพยางค์

posted on 09 Sep 2010 11:24 by 12ailada
การอ่านเรียงพยางค์             
คำภาษาบาลีสันสกฤต   พยัญชนะที่มิได้มีสะหรือเครื่องหมายกำกับ   เพื่อแสดงว่าเป็นตัวสะกดหรือควบกล้ำ  จะอ่านออกเสียง  /อะ/  ทุกพยางค์   และเป็นคำที่เรานำมาใช้เป็นอันมาก   ออกเสียงอ่านเรียงพยางค์ตามแบบการอ่านในภาษาเดิม เช่น
         
กทลี                   อ่านว่า     /กะ – ทะ – ลี/
ครุ                                   /คะ – รุ /
ริยา                                 /จะ- ริ-ยา /
ปรโลก                           /ปะ-ระ-โลก/
สมาธิ                            /สะ-มา-ทิ/
กรณี                             /กอ –ระ - นี/
สมถะ                           /สะ – มะ – ถะ/  
หมายเหตุ
คำที่มีอุปสรรค  “ปร”  จะอ่านเป็น /ปะ-ระ/  ทุกตัว  เช่น ปราชิก    ปรามาส   ปรปักษ์  คำบางคำเป็นการประสมระหว่างอักขรวิธีของภาษาเดิมกับอักขรวิธีของภาษาไทยเป็นดังนี้
 ๑. อ่านต้นพยางค์แบบเดิม  ท้ายพยางค์แบบไทย   เช่น
ทวาร                     อ่านว่า      /ทะ-วาน/
สกล                                    /สะ-กน/ 
อมร                                    /อะ-มอน/
นคร                                   /นะ-คอน/
๒.  อ่านต้นพยางค์แบบไทย   ท้ายพยางค์แบบเดิม เช่น  
ทรชน                     อ่านว่า      /ทอ- ระ-ชน/
บดินทร์                               /บอ-ดิน/
บริจาค                                / บอ-ริ-จาก/
บดี                                     /บอ-ดี/
               
๓. คำบางคำนำมาอ่านตามแบบอักษรนำของไทย  เช่น
ปริศนา                     อ่านว่า      /ปริด- สะ-หนา/
สรุป                                        /สะ-หรุป/
สวามี                                     / สะ-หวา-มี/
โศลก                                      /สะ-โหลก/
 

 

 

edit @ 9 Sep 2010 13:01:36 by สัจธรรมชีวิต