มาตราตัวสะกดไทย

posted on 09 Sep 2010 10:29 by 12ailada

มาตราตัวสะกดชั้นประถมศึกษาปีที่๔

จัดทำโดย

น.ส. ปิ่นฤทัย  คงพระบาท ปี๓  ห้อง๑รหัส5111113014สาขาวิชาภาษาไทย              คณะครุศาสตร์
น.ส.ไอลดา  คงพระบาท   ปี๓  ห้อง๑ รหัส5111113009สาขาวิชาภาษาไทย             คณะครุศาสตร์

 

 มาตราตัวสะกด

มาตราตัวสะกด   หมายถึง   พยัญชนะที่ปรากฏท้ายพยางค์หรือปรากฏตามหลังสระ  ภาษาไทยกำหนดการใช้พยัญชนะสะกดไว้ว่า  คำไทยให้ใช้ตัวสะกดตรงมาตรา คือใช้ตัวสะกดตรงตามชื่อมาตรา ซึ่งมีกำหนดไว้ ๘ มาตราดังนี้ 1. มาตราตัวสะกดแม่กก   ได้แก่   แจก  ปาก  หก  โยก   นก ฯลฯ2. มาตราตัวสะกดแม่กด    ได้แก่   มัด   เลือด   รีด  เปิด  ปิดฯลฯ 3.มาตราตัวสะกดแม่กบได้แก่  โอบ  แอบ  รวบ  ลูบ  กับ ฯลฯ4. มาตราตัวสะกดแม่กง   ได้แก่  ขัง  แตง  รอง  ลุง  สอง ฯลฯ 5.มาตราตัวสะกดแม่กน  ได้แก่  กิน  ชวน  เดิน  นอน  เป็น ฯลฯ 7. มาตราตัวสะกดแม่เกย ได้แก่ ยาย ขาย เชย โปรย ลุย ฯลฯ 8. มาตราตัวสะกดแม่เกอว ได้แก่ ขาว  หิว เสียว  เปลว  แร้ว ฯลฯ คำในมาตราแม่ก  กาคำในมาตราแม่ ก  กา  เป็นคำที่ไม่มีตัวสะกด มีเฉพาะพยัญชนะต้น  สระ  และวรรณยุกต (ทั้งรูปและเสียง)  เท่านั้น  เช่น  ตา   มา  ดู   ใจ  ปลา ฯลฯ ในเรื่องของการใช้พยัญชนะสะกดนี้เนื่องจากความ         หลากหลายของคำภาษาไทยในปัจจุบันซึ่งมีคำยืมอยู่มากมายโดยเฉพาะภาษาบาลี   สันสกฤต  เขมร  หรือแม้แต่ภาษาอังกฤษล้วนแต่มีอิทธิพลต่อการเขียนคำในภาษาไทย  เนื่องจากการใช้พยัญชนะสะกดของภาษาดังกล่าวได้ติดเข้ามาในภาษาไทยด้วย   จึงจำเป็นต้องจัดให้พยัญชนะเหล่านั้นเข้ามาในมาตราสะกดทั้ง ๘มาตราตามหลักเกณฑ์ของภาษาไทย  ทำให้การใช้พยัญชนะสะกดในการเขียนคำในภาษาไทยในปัจจุบันมีทั้งตรงมาตราและไม่ตรงมาตรา
มาตราตัวสะกดที่สะกดไม่ตรงมาตรามีดังนี้ แม่กก  ใช้ ข ค ฆ เป็นตัวสะกด  เช่น สุข  วรรค  เมฆ
แม่กด   ใช้ จ ช ซ ฌ ฎ ฏ            ธ ศ     เป็นตัวสะกด เช่น กฎ  บาท  รถ  พุธ  เศษ
แม่กบ    ใช้ ป พ    ภ เป็นตัวสะกด เช่น รูป  กอล์ฟ  ศัพท์  บรรพ  บุพบท แม่กน     ใช้ ญ        ฬ เป็นตัวสะกด เช่น สำคัญ ทักษิณ           จร  กล กาฬ สำหรับการพิจารณาคำที่ใช้ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา และคำที่มีรูปคำซับซ้อนว่าควรอยู่ในมาตราใดก็พิจารณาให้คำนั้นอยู่ในมาตรานั้นเช่น 1. แม่กก  ได้แก่  จักร  พยัคฆ์  มรรค  ฤกษ์  วรรค 2. แม่กด   ได้แก่  เกียรติ  ยานัตถ์  พยาธิ  วิเศษณ์  ปราชญ์ 3. แม่กน   ได้แก่  ฉกรรจ์  ปาฎิหาริย์  พันธุ์  อาจารย์  พรรณ 4. แม่กบ   ได้แก่   ลิฟต์  ทรัพย์  ภาพ  กราฟ   สรรพ   
บรรณานุกรม 
กำชัย  ทองหล่อ.  (2552).  หลักภาษาไทย  (ครั้งที่2)อมรการพิมพ์: รวมสาส์น.
นรบดี  สิริเนาวพงศ์.  (2549).  หลักภาษาน่ารู้.  นครปฐม: ฟิสิกส์เซ็นเตอร์. 
ประเทือง  คล้ายสุบรรณ์.  (2537).  อ่านเขียนคำไทย  (ครั้งที่2).กรุงเทพมหานคร:อเดียนสโตร์.
อุปกิตศิลปสาร,  พระยา.  (2538)  หลักภาษาไทย.กรุงเทพมหานคร:ทยวัฒนาพานิช.

 

 

 

edit @ 9 Sep 2010 14:22:12 by สัจธรรมชีวิต

Comment

Comment:

Tweet

#1 By ying (223.204.26.63) on 2011-09-07 12:52