การอ่านคำที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤต                
ภาษาบาลีและสันสกฤตปะปนอยู่ในภาษาไทยเป็นอันมาก  การอ่านคำที่นำมาจากทั้งสองภาษานี้  เรานำเอาหลักเกณฑ์การอ่านคำในภาษาเดิมบางประการเข้ามาใช้ด้วย  และบางครั้งก็ดัดแปลงการอ่านบางประการ  ประสมกับวิธีอ่านอักขรวิธีไทย  และอ่านตามความนิยม  ซึ่งมีวิธีอ่านดังนี้
การอ่านพยัญชนะสังโยค            
พยัญชนะวรรคของภาษาบาลีและสันสกฤตตัวใดที่เป็นตัวสะกด  ตัวสะกดนั้นจะไม่ออกเสียง  เช่นเดียวกับตัวสะกดทั่วไปในภาษาไทยฉะนั้นการอ่านคำที่มีพยัญชนะวรรคเป็นตัวสะกดโดยทั่วไป  จึงไม่ออกเสียงตัวสะกดเช่น             
มุกดา          อ่านว่า         /มุก-ดา/ 

สัปดาห์        อ่านว่า        /สับ-ดา/
อาชญา        อ่านว่า        /อาด
-ยา/
ปรัชญา         อ่านว่า      /ปรัด
-ยา/
 วัตถุ              อ่านว่า       /วัด
-ถุ/
               เว้นแต่กรณีที่พยัญชนะตามหลังตัวสะกดเป็นอัฒสระคือ ย        ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นสระด้วย  จึงทำให้ตัวสะกดเหล่านั้นออกเสียงได้เช่น  
 กัลบก             อ่านว่า       /กัน
-ละ-บก/ 
วิทยา              อ่านว่า        /วิด
-ทะ-ยา/
 สัตยา             อ่านว่า         /สัด-ตะ-ยา/
 จัตวา             อ่านว่า         /จัด
-ตะ-วา/
           

            
  

 

edit @ 9 Sep 2010 12:09:19 by สัจธรรมชีวิต

Comment

Comment:

Tweet

#1 By (125.24.180.183|125.24.180.183) on 2015-02-09 19:29