การอ่านคำที่มีอัฒสระ

posted on 09 Sep 2010 11:45 by 12ailada

การอ่านคำที่มีพยัญชนะอัฒสระ

อัฒสระ คือ พยัญชนะเสียงครึ่งสระ ได้แก่ ย ร ล ว ถ้าเป็นตัวสระกด และมีเสียงพยัญชนะพยางค์หลังตามมาจะออกเสียง / อะ / ได้กึ่งเสียง เพราะมีคุณสมบัติเป็นสระได้ด้วย เช่น
กัลยา                          อ่านว่า             / กัน - ละ - ยา /
กัลปังหา                      อ่านว่า            / กัน - ละ - ปัง - หา /
ศิลปะ                          อ่านว่า            / สิน - ละ - ปะ /
อัยกา                           อ่านว่า           / อัย - ยะ - กา  /
กัลบก                         อ่านว่า            / กัน - ละ บก /             

อัฒสระนั้น ถ้าอยู่หลังพยัญชนะตัวสะกดตัวใด ความเป็นสระจะทำให้พยัญชนะตัวสะกดข้างหน้านั้นออกเสียง / อะ / ได้ด้วย เช่น
จัตวา                  อ่านว่า               / จัด ตะ วา /สักกา                  อ่านว่า               / สัก กะ วา /
อวัยวะ                อ่านว่า              / อะ วัย ยะ วะ /

       

edit @ 9 Sep 2010 11:48:03 by สัจธรรมชีวิต

Comment

Comment:

Tweet